I. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

1.1. Tieto obchodné
podmienky (ďalej len OP) upravujú spôsob rezervovania služieb poskytovaných
prevádzkovateľom hotela prostredníctvom online systému rezervovania na webovej
stránke www.hotelvinnay.sk, jej podstránkach a subdoménach.

1.2. Všetky podmienky,
ktoré tieto OP neupravujú, sa riadia VOP a ubytovacím poriadkom hotela
zverejnenými na internetovej stránke hotela.

1.3. Poskytovateľom
služieb ponúkaných v systéme rezervovania a prevádzkovateľom tohto systému je
spoločnosť Vinnay s.r.o., Priemyselná 5852,071 01 Michalovce, Slovenská
republika, IČO: 47522054, IČ DPH: SK2023938004, Tel. kontakt: +421 56 679
56 60 , E-mail: recepcia@hotelvinnay.sk.

1.4. Tieto OP
nadobúdajú účinnosť a platnosť dňa 01.01.2016.

II. VÝBER A REZERVOVANIE SLUŽIEB

2.1. Prevádzkovateľ sa
zaväzuje poskytnúť a zabezpečiť služby v rozsahu, v ktorom ich ponúka v reálnom
čase v systéme rezervovania.

2.2. Zobrazované izby
a kapacity sú dostupné a upravované v reálnom čase zo strany prevádzkovateľa.
Generovaním rezervácií z viacerých systémov súčasne však môže ojedinele nastať
situácia, kedy už nebude dostupné ubytovanie, ktoré si objednávateľ v systéme
rezervoval. Prevádzkovateľ sa v takomto prípade zaväzuje zabezpečiť objednávateľovi
ubytovanie v izbách podobnej úrovne v hoteli, ak to nie je dostupné nasleduje
zabezpečenie ubytovania v hoteloch v okolí. Ak objednávateľ nebude súhlasiť s
ponúknutou náhradou má nárok na 100% vrátenie zaplatenej zálohy bez možnosti
uplatnenia storno podmienok prevádzkovateľa.

2.3. Objednávateľ má
počas pobytu nárok iba na služby, ktoré si v systéme rezervovania riadne
označil a v plnej výške uhradil. Zdôrazňujeme rezervovanie ubytovania na
prístelkách a rezervovanie stravovania a doplnkových služieb pre hostí
ubytovaných na prístelkách. Všetky pobytové balíčky aj ubytovanie s raňajkami
sa viažu na pevné lôžka aj prístelky, v prípade, že je vopred zaplatená
suma doplatku za danú prístelku. V opačnom prípade si nemôže objednávateľ tieto
služby nárokovať a v prípade čerpania bude ich cena pripočítaná na hotelový
účet objednávateľa dodatočne počas pobytu alebo pri odchode z hotela.

2.4. Pri rezervovaní
doplnkových služieb má objednávateľ nárok iba na poskytnutie takého počtu
služieb, ktoré si riadne rezervoval. Rozhodujúcim je v tomto prípade potvrdenie
rezervovania, ktoré systém generuje automaticky v 3. kroku rezervovania v
systéme aj pre prevádzkovateľa aj pre objednávateľa. Objednávateľ má kedykoľvek
nárok na dodatočné doplnenie rezervovania a rozšírenie rezervovaných služieb aj
po vykonaní rezervácie.

III. PLATOBNÉ PODMIENKY

3.1. Služby ponúkané
na stránke hotela je možné zaplatiť prevodom z bankového účtu, kreditnou kartou
alebo zálohovou faktúrou.

·
Pri zvolení platby kreditnou / debetnou kartou je podmienkou potvrdenia
záväzného rezervovania služieb zaplatenie zálohy vo výške 100 % ceny
objednaných služieb, ktoré sú systémom generované pri rezervovaní.

·
Pri zvolení platby bankovým prevodom na účet hotela je podmienkou
potvrdenia záväzného rezervovania služieb zaplatenie zálohy vo výške 100 % ceny
objednaných služieb, ktoré sú systémom generované pri rezervovaní.

·
Pri zvolení platby formou zálohovej faktúry je nevyhnutné uhradiť 100%
výšku zálohovej faktúry do 3 pracovných dní bezprostredne po vytvorení rezervácie.

·
 

3.3. Platobné údaje. Vlastník účtu: Vinnay s.r.o.,
Bankové spojenie: VÚB banka, a.s., Číslo účtu: IBAN: SK7102000000003791926355,
SWIFT: SUBASKBX.

3.4. Ak objednávateľ v
momente rezervovania alebo v stanovenom termíne neuhradí zálohu za pobyt,
online rezervovanie služieb sa automaticky ruší v plnom rozsahu.

3.5. Všetky poplatky
za platbu hradí objednávateľ.

IV. ZRUŠENIE POBYTU A REFUNDÁCIA USKUTOČNENÝCH PLATIEB

4.1. Odstúpenie od
zmluvy a zrušenie rezervovania služieb je vždy potrebné urobiť čo najskôr, aj s
uvedením dôvodu, písomne alebo telefonicky s následným písomným potvrdení s
uvedením nasledovných údajov objednávateľa: meno a priezvisko, trvalý pobyt,
termín pobytu, číslo potvrdenia rezervovania, e-mailový kontakt, z ktorého bolo
rezervovanie vykonané, číslo bankového účtu vo formáte IBAN vrátane dokladu,
ktorým objednávateľ preukáže vlastníctvo uvedeného účtu.
Odstúpenie od zmluvy je možné vykonať iba prostredníctvom recepcie hotela na
telefónnom čísle 056 679 56 60, e-mailom na adresu: recepcia@hotelvinnay.sk

4.2. Online
rezerváciou objednávateľ súhlasí v plnom rozsahu s obsahom storno podmienok.
a) 100% z ceny objednaných a potvrdených služieb . Odo dňa
potvrdenia objednávky do 31 dní pred nástupom na pobyt; b) 10%
z ceny objednaných a potvrdených služieb  – 30 až 0 dní pred nástupom na pobyt.

4.3. Bez ohľadu na
spôsob úhrady rezervovaných služieb zo strany objednávateľa spôsob refundácie,
ak má na ňu objednávateľ nárok v zmysle týchto obchodných podmienok, je
vykonaný vždy bankovým prevodom z účtu poskytovateľa služieb. Celková výška
refundovaných služieb v Eurách bude ponížená o všetky náklady spojené s
pôvodnou úhradou objednávateľa (bankové poplatky, poplatky za služby pri platbách
kartou, poplatky za službu paypal, iné poplatky spojené s úhradou).

V. NÁSTUP A REALIZÁCIA POBYTU

5.1. Po uhradení plnej
ceny pobytu bude objednávateľovi vystavené a na e-mailovú adresu zaslané
potvrdenie rezervácie zo strany poskytovateľa služieb, ktorým sa objednávateľ
nevyhnutne musí preukázať pri príchode do hotela a prihlásiť sa na
recepcii hotela.

VI. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

6.1. Osobné údaje
poskytnuté v procese rezervovania objednávateľom budú spracované v súlade so
zákonom Slovenskej republiky č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení
neskorších predpisov. Poskytnuté osobné údaje budú spracované v informačnom
systéme agendy poskytovania služieb v prevádzkach prevádzkovateľa (obchodný
názov, adresa sídla spoločnosti, IČO) (ďalej len „Ubytovateľ“) pre potreby
zabezpečenia rezervácie vybraných služieb, zúčtovania a evidencie rezervačných
a storno poplatkov. Osobné údaje budú poskytované alebo sprístupňované tretím
stranám iba na základe právnych predpisov. Osobné údaje môžu byť tiež
sprístupnené osobám, ktoré zabezpečujú správu, prevádzku alebo servis
jednotlivých systémov využívaných na spracúvanie osobných údajov.

6.2. Rezervovaním
pobytu v systéme rezervovania udeľuje objednávateľ ubytovateľovi v zmysle §11
ods. 1 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, súhlas na spracovanie osobných
údajov, ktoré dobrovoľne uviedol (-la) v rozsahu uvedenom v online formulári
(meno, priezvisko, adresa, email, dátum narodenia, telefónne číslo) na
marketingové účely. Povinnosť mlčanlivosti neplatí, ak je to nevyhnutné na
plnenie úloh orgánov činných v trestnom konaní a vo vzťahu k Úradu na ochranu
osobných údajov pri plnení jeho úloh. Zároveň vyplnením a odoslaním online
formulára udeľujem súhlas na dobu neurčitú na zasielanie obchodných a
reklamných materiálov („newslettrov“) ubytovateľa akoukoľvek elektronickou
alebo tlačenou formou. Svoj súhlas na zasielanie newslettrov môžem kedykoľvek
odvolať kliknutím na link „zrušiť odberanie newslettru“ alebo písomne na
kontaktných adresách Ubytovateľa.

7.1 Záverečné ustanovenia
1. Tieto VOP a právne vzťahy vzniknuté na ich základe sa riadia slovenským právnym poriadkom.
2. Prípadné spory vzniknuté z týchto VOP a Zmluvy budú riešené pred príslušným súdom v Slovenskej republike.
3. Riešenie reklamácii Klientov vo vzťahu k Službám poskytnutým Hotelom upravuje Reklamačný poriadok Hotela, ktorý je uverejnený na webovej stránke www.hotelcrystal.sk. V prípade, ak Klient – spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým Hotel vybavil jeho reklamáciu, alebo sa domnieva, že Hotel porušil jeho práva, má Klient právo obrátiť sa na Hotel ako predávajúceho so žiadosťou o nápravu.
4. Ak Hotel na žiadosť Klienta podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie do 30 (tridsiatich) dní odo dňa jej odoslania Klientom, má klient právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporu podľa § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
5. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s Hotelom ako predávajúcim je:
6. Slovenská obchodná inšpekcia, ktorú je možné za uvedeným účelom kontaktovať na adrese Ústredný inšpektorát SOI, Odbor medzinárodných vzťahov a ARS, Prievozská 32, poštový priečinok 29, 827 99 Bratislava, alebo elektronicky na ars@soi.sk, alebo adr@soi.sk, alebo
7. iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam oprávnených subjektov je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s), pričom Klient má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti.
8. Klient môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť on-line platformu pre alternatívne riešenie sporov, ktorá je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.html. Viac informácií o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov nájdete na internetovej stránke Slovenskej obchodnej inšpekcie: http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi.
9. Pokiaľ by jednotlivé ustanovenia týchto VOP boli alebo by sa stali neúčinnými alebo neplatnými, nie je tým dotknutá platnosť alebo účinnosť ostatných ustanovení týchto VOP.
10. Pokiaľ nie je medzi Zmluvnými stranami a/alebo v týchto VOP uvedené inak, v prípade vzájomnej písomnej korešpondencie sa jej doručenie Zmluvným stranám bude uskutočňovať osobne, doporučenou listovou zásielkou s doručenkou alebo kuriérom, prípadne inou dohodnutou formou na adresu uvedenú v Zmluve, v Rezervácii alebo na inú oznámenú adresu. V prípade neúspešného doručenia, vrátane odmietnutia zásielky, sa deň vrátenia zásielky odosielateľovi bude považovať za deň riadneho doručenia.
11. Klient sa zaväzuje pri užívaní Služby alebo Služieb Hotela neporušovať práva duševného vlastníctva Hotela a/alebo tretích osôb. Hotel nezodpovedá za prípadné porušenie práv duševného vlastníctva tretích osôb Klientom. Klient je povinný nahradiť akúkoľvek škodu, ktorú spôsobí Hotelu alebo tretím osobám v súvislosti s porušením práv duševného vlastníctva.
12. Osobné údaje poskytnuté v procese rezervovania Služieb Klientom alebo v procese použitia Služieb alebo v súvislosti s použitím Služieb budú spracované v súlade s príslušnou legislatívou na úseku ochrany osobných údajov, najmä Nariadením EP a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“).

Viac informácii ohľadom GDPR nájdete na https://hotelvinnay.sk/download/gdpr.pdf

V Michalovciach dňa
01.01.2016.