Vážení hostia, dovoľujeme si vás upozorniť, že ubytovanie v hoteli Vinnay*** („ďalej len hotel“) sa riadi nasledujúcim ubytovacím poriadkom.

 • V hoteli môže byť ubytovaný len hosť, ktorý je na ubytovanie prihlásený. Pod prihlásením na ubytovanie sa rozumie, že hosť pri príchode do hotela predloží pracovníkovi recepcie občiansky preukaz, cestovný pas alebo iný platný doklad totožnosti. Ubytovať je možné aj hosťa, ktorý má trvalé bydlisko v mieste hotela. Pri prihlasovaní pobytu cudzincov postupujeme podľa osobitnej právnej úpravy.
 • Hosťa je možné ubytovať od 14:00 hod, vo výnimočných prípadoch aj skôr, pokiaľ to bolo vopred dohodnuté.
 • Hosť je povinný odhlásiť pobyt a uvoľniť izbu najneskôr do 10:00 hod, ak čas odchodu nebol dohodnutý inak, alebo ak nevyužil službu late check out za poplatok 10€/hodina. Pokiaľ tak hosť neurobí, môže mu hotel účtovať pobyt za nasledujúci deň.
 • Ak hosť požiada o predĺženie ubytovania, môže mu hotel ponúknuť aj inú izbu ako tú, v ktorej bol pôvodne ubytovaný.
 • Hosť platí účet za ubytovanie a služby poskytnuté hotelom podľa potvrdenej objednávky. Ak nie je potvrdená objednávka, hotel účtuje ceny podľa platného cenníka, ktorý je vyvesený na recepcii. Ceny môže hotel zmeniť v prípade, ak hosť požaduje inú kategóriu izby a iné služby ako je potvrdené v objednávke. V takomto prípade platia ceny v zmysle platného cenníka hotela. Splatnosť ceny za ubytovanie a za služby poskytnuté hotelom je najneskôr v deň dohodnutého posledného dňa poskytovania služieb.
 • Fajčenie je dovolené len vo vyhradených priestoroch hotela. Za porušenie zákazu sa účtuje poplatok 50 EUR.
 • Do priestorov hotela, reštaurácie a wellness nie je povolené vodiť zvieratá. Za porušenie zákazu sa majiteľovi účtuje poplatok 30 EUR.
 • Pre prijímanie návštev ubytovaných hostí sú k dispozícii spoločenské priestory hotela. V izbe kde je hosť ubytovaný, môže prijímať návštevy so súhlasom zodpovedného pracovníka do 22:00 hod. V inom prípade mu bude zaúčtovaná plná suma za ubytovanie.
 • Prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia zodpovedá za veci, ktoré boli donesené hosťom do priestorov na to určených a odovzdané pracovníkovi na recepcii. Veci ako sú klenoty, peniaze, fotoaparát, notebook a iné cennosti je hosť povinný si odložiť do trezora na izbe alebo na recepcii. Prevádzkovateľ za veci, ktoré neboli uložené v trezore na izbe alebo recepcii nezodpovedá.
 • Za škody spôsobené na majetku hotela zodpovedá hosť podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky.
 • Hosť je povinný dodržať ustanovenie tohto ubytovacieho poriadku. V prípade jeho porušenia má hotel právo odstúpiť od zmluvy o poskytnutí ubytovacej služby pred uplynutím dohodnutého času.
 • Sťažnosti, reklamácie, požiadavky a návrhy na zlepšenie činnosti ubytovacieho zariadenia prijíma zodpovedný pracovník recepcie ako aj vedenie hotela.
 • Tento ubytovací poriadok nadobúda platnosť dňom 01.06.2014.

Tím hotela Vinnay*** Vám praje príjemný a ničím nerušený pobyt.